ders tanımları

 

Ders İçerikleri

1xx Kodlu Dersler

MAN 111 İşletme Almancası I (Yerel Kredi: 2, AKTS: 2)

Çalışma çevresi, Dual eğitim sistemi, güncel gazete manşetlerinin ve makalelerin tartışılması, ofiste temel kavramlar ve işleyiş, pazarlama, markalaşma.

MAN 115 Genel İşletme (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

İşletmede temel kavramlar ve yöntemler, planlama ve karar verme, üretim ve lojistik, satış pazarlama, yatırım ve finansman ve temel yönetim hakkında temel bilgiler.

MAN 117 Muhasebeye Giriş I (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Dönen ve duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu hesaplarının değerlemesi.

 

MAN 104 İşletme Almancası II (Yerel Kredi: 2, AKTS: 2)

Firmalarda iletişim, kültürlerarası iletişim, uluslararası kurumlar ve organizasyonlar, lojistik, firmalar ve yapıları.

MAN 110 Muhasebeye Giriş II (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Dönen ve duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu hesaplarının değerlemesi.

MAN 114 Sosyal Psikoloji (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Dönen ve duraİnsanların karşılıklı olarak veya grup içinde geliştirdikleri davranışlar, düşüncelerin ve duyguların analizi, doğru ve istenen iletişim metodları.

MAN 118 İşletme Enformatiği (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Bilgisayar destekli bilgi sistemleri, yüksek teknoloji içeren iş süreçleri, enformatik bilgisi, günümüzün ERP sistemleri, modern ve güncel bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgi teknolojilerinin modern insanın davranış ve ihtiyaçları konularıyla olan ilgisi.

2xx Kodlu Dersler

MAN 209 İletişim ve Sunum Teknikleri (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Modern, anlaşılır iletişim ve sunum becerileri, kabule yönelim, takdir, aktif dinleme, sözsüz iletişim, 4-kulak modeli, geribildirim, psikoterapi ve danışma alanları altındaki yeni teknikler, kültürlerarası duyarlılıklar, iş ve müşteri odaklı çalışabilme, pratikte iletişim teknikleri.

MAN 215 Yönetim ve Organizasyon Teorisi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Uluslararası işletme yönetimi ile ilgili genel perspektif, temel kavramlar, globalleşme ve uluslararasılaşma kararları, ihracat ve franchising, farklı pazara giriş yöntemleri, uluslararası birlikler ve stratejik karar alma süreci, yönetim teknikleri.

MAN 221 Maliyet Muhasebesi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri uygulaması, maliyet taşıyıcıları, nihai ürün maliyeti ve satış fiyatının belirlenmesi, başabaş noktası ve katkı payının belirlenmesi.

MAN 223 Mikroekonominin Temelleri (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Üretim faktörleri, piyasa ekonomisi, arz-talep, piyasa türleri.

 

MAN 212 Uluslararası Yönetim (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Küreselleşmenin nedenleri ile işletmeler üzerindeki etkilerinin örneklerle açıklanması, uluslararası pazarlara giriş stratejileri ve bunların sağlayacağı avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi, uygun stratejinin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar, farklı organizasyon alternatifleri ve koordinasyon mekanizmalarının açıklanması ve insan kaynağının küresel boyutta düşünülmesinin sonuçlarının ele alınması.

MAN 218 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

İnsan kaynağından etkin biçimde yararlanmak için bir işletmede tüm İK faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin, örnek olaylar ve sınıf içi tartışmalar ile kavranmasının sağlanması.

MAN 222 Makroekonominin Temelleri (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Büyüme, yatırım, GSH, makroekonomik başarı kriterleri, GSMH’nın hesaplama metodları, istihdam teorisi, tüketim-tasarruf İlişkileri, makroekonomik denge, banka ve para, Merkez Bankası, para yaratıcı işlemler.

MAN 224 Sosyal Sorumluluk ve Etik (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Etik argümantasyonlar, sosyolojik kuramlar, deneysel gerçekler, demokrasinin temel ilkeleri, uluslararası şirketlerin sosyal sorumluluğu nasıl kabullendiklerine örnekler ve pratik değerlendirmeler.

3xx Kodlu Dersler

MAN 303 Bilimsel Araştırma Teknikleri (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Bilimsel yöntemin adımları, araştırma, içerik ve yararları, sosyal bilimlerde ölçme ve ölçekleme, SPSS tanımlayıcı, endüktif istatistik hesaplar ve yorumlama, çok değişkenli analiz yöntemleri, araştırma projesi.

MAN 307 İşletme Finansı (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

İşletme finansında temel kavramlar ve yöntemler, paranın zaman değeri, basit faiz ve bileşik faiz, özsermaye finansmanı (özellikle halka açık firmalar) , kısa vadeli yabancı sermaye finansmanı, uzun vadeli yabancı sermaye finansmanı, oto finansman hakkında temel bilgiler.

MAN 321 Enformasyon Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Bir CIO’nun konumundan, işletmesel enformasyon yönetimi yönlendirme, idare ve geliştirme görevleri, yönetim bilgisi ve etkili ve uzun süreli kullanımı.

MAN 323 Pazarlama İlkeleri (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler.

MAN 325 Üretim Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Değişik imalat sistemleri, değişik iş akışı yöntemleri, üretimde zaman ve maliyet etüdü, üretimde üretkenlik, üretim yönetimi ve kontrolü yöntemleri, tam zamanında üretim sistemleri ve yalın üretim, bilgisayarla bileşik üretim sistemleri ve değişik modülleri, bilgi ve yenilikçilik yönetimi, ISO 9000 kalite yönetimi, ISO 14000 çevre yönetim sistemleri, uluslararası standartlar ve EFQM iş mükemmeliği modeli.

 

MAN 328 Uluslararası Finansal Yönetim (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Uluslararasılaşma ve süreçleri, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri, döviz kuru riskinin yönetimi, çokuluslu işletmelerin uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon sağlamaları, çokuluslu işletmelerin uluslararası tahvil ve hisse senedi piyasalarından fon sağlamaları, dış ticaretin finansmanı, direkt yabancı sermaye yatırımları ve yabancı yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

MAN 332 Uluslararası Pazarlama (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Uluslararası pazarlama ve uluslararası ticaret, uluslararası pazarlamanın tanımı ve önemi, uluslararası pazarlama araştırmasında toplanacak bilgiler, uluslararası bütünleşmeler, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejileri, pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, pazarlama karması, ürün kararları ve stratejileri, marka seçimi, fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma stratejileri.

MAN 336 Yöneylem Araştırması (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

İşletme problemlerini sayısal yöneylem araştırması yöntemleri yardımı ile tanımlama ve çözme, deterministik ve stokastik modeller, doğrusal programlama, taşıma yöntemleri, tamsayılı programlama, karar teorisi, dinamik optimizasyon ve ağdiyagramı teknikleri.

MAN 338 Kültürlerarası Yönetim (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Farklı kültürlerden gelen değerler, görgü kuralları, beklentiler, çok kültürlülük yetenekleri, kültürel farklılık algısı, farklı kültür alanlarında iletişim ve ticaret.

4xx Kodlu Dersler

MAN 429 Staj (Yerel Kredi: 3, AKTS: 7)

Staj çalışması.

 

MAN 434 Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim (Yerel Kredi: 3, AKTS: 5)

Pazar dinamikleri, şirketin çevresindeki ani değişimlere uyumu, iç kaynakların kurulumu ve çevresel koşulların belirlenmesi, örgütsel yapı, kurumsal kültür, tekniksel yapılanma, çevre analizi ve risk yönetimi.

MAN 428 Bitirme Tezi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 7)

Bitirme tezi çalışması.

Seçmeli Dersler

MAN 220 Çokuluslu Firmalarda Planlama ve Bütçe (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Kısa ve uzun dönemli hedefleri sayısal tablolara dökerek, gerçekleşme oranlarını, geçmiş performanslarla karşılaştırma, hedeften şaşan ve aksayan unsurları güncel ve doğru olarak görebilme, aksaklıklara zamanında müdahale edilmesini sağlayan bir planlama aracı olarak Bütçe Planlama sistemini tanıma ve anlama, kaynakların verimli kullanımı.

 

MAN 309 E-Ticaret (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Sanal dünyada işletmeler tarafından kullanılmakta olan elektronik ticaret uygulamaları, teknoloji ve araçları, temel teknolojiler, yasal, etik konular, e-devlet, e-öğrenme, B2C, B2B, C2C, mobil ticaret, ortaklaşa ticaret, güvenlik, ödeme sistemleri, sosyal ağlar.

MAN 311 Girişimcilik (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Girişimcilik kavramları ve süreci, girişim fırsatlarını fark etme, yeni bir işletmenin fizibilitesini çıkarma, pazarlama, üretim, girişim planlarını hazırlama yeteneği geliştirme.

MAN 313 Uluslararası Proje Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

İşletme çevresi, şirket projelerinin planlanması ve yerine getirilmesi üzerindeki etkisi, proje yönetiminde yapılandırma ve yürütme organizasyonunun alanı ve görevleri, her aşamadaki başlıca hayati döngü modelleri, aktivitelerle birlikte dökümanlar, planlama tekniği, gider tahmini yöntemi, kontrol teknikleri gibi PY teknikleri, gider tahmini yönteminin zayıflık ve kuvvetliliği, bir projenin risk ve başarı faktörleri, değerlendirme.

MAN 317 Lojistik (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Süreç akışının bütünleşik yapısı, küresel mal akışı, firma düzeyinde kaynakların ve envanterin planlanması ve yönetimi, iç ve dış kaynaklardan yapılan tedarik ve bu tedarikin yapılabilmesi için teslim ve ödeme şekilleri, gümrük işlemleri ve küresel boyutta mal hareketlerini yönlendiren uluslararası kabul görmüş kural ve mevzuat ve bu bilgileri içeren kaynaklara ulaşabilmenin yolları, taşıma şekilleri ve ilgili araçlar, tedarik edilen malların depolanması ve dış kaynak kullanımı, dağıtım süreci, dağıtım kanalları ve rota tayini, firma düzeyinde lojistik planlama (MRP) ve kapasite hesaplamaları (CRP), bütünleşik süreci yönetecek sistem ve organizasyon yapısı ile bütçe yaklaşımı.

MAN 319 Mali Tablolar Analizi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Mali tablolar analizi temel kavramlar, temel ve ek mali tabloların açıklanması, oluşturulması ve hesaplanması, mali tablolar analiz teknikleri, dikey analiz, yatay analiz, oran analizi, borsaya kote bir firmaya uygulayarak ilgili firmanın analizi.

 

MAN 334 Uluslararası Muhasebe Standartları (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Uluslararası finansal raporlama standartları.

 

MAN 423 Çokuluslu Firmalarda Kontrol (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Şirketlerin yapı olarak büyümesi ve faaliyet alanlarının genişlemesi ile birlikte kontrol ‘controlling’ mekanizmasının ve fonksiyonun önemi ve şirket organizasyonlarına entegre edilmesinin örneklerle açıklanması, kontrol fonksiyonunun farklı unsurlara göre (örneğin: operatif ve stratejik) incelenmesi ve bu unsurlar içinde kullanılan tipik enstrümanların ve metodların örnek uygulamalarla birlikte açıklanması.

MAN 427 İşletmelerde Excel Uygulamaları (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Hücre biçimlendirme, sayfa biçimlendirme, koşullu biçimlendirme, grafik çizimi, fonksiyonlar, çapraz tablo, çözücü uygulamaları, sipariş ve talep tahmini uygulamaları, envanter yönetimi, üretim, finans, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları.

MAN 431 Firma Değerlendirilmesi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Değere dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde firmalar için en uygun olan değerleme yöntemlerinin belirlenerek, firmaların gerçek değerinin tespit edilmesi.

MAN 431 Toplam Kalite Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Toplam kalite yönetimi kapsamında değişik uluslararası standartlar, ISO 9000 kalite yönetimi standardı, EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) iş mükemmelliği modeli, ISO 14000 çevre yönetim sistemleri, dünyadaki kalite sistemi ödüllendirme yaklaşımları, kalite sistemlerinde ekspertiz, HTEA (Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi), QFD (Kalite Fonksiyonunun Açınımı), Ishikawa diyagramı, altı sigma yaklaşımı ve kalite yönetiminde bilgisayar uygulamaları.

 

MAN 422 Dış Ticaret (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Dış ticarette temel kavramlar, ödemeler bilançosu analizi, ticaret hadleri ve sonuçları, gümrük teorileri, gümrük teorisi, GMH, ödemeler bilançosu.

MAN 424 İşletmelerde Simülasyon (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Bilgisayar tabanlı işletme simülasyonu aracılığı ile işletme analizi, pazarlama ve strateji konseptlerini anlayarak takım çalışması ile pazar odaklı stratejik iş planı oluşturulması.

MAN 426 Çokuluslu Firmalarda Yenilik Yönetimi (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Yenilik yönetiminin temel kavramları, konusu ve görevleri, risk ve başarı faktörleri, emitasyon ve yenilikler, yeniliklerde karşılaşılan sorunlar, yenilik ekibi, proje organizasyonu, yenilik sonuçlarının geliştirilmesi ve fikir verici sistemleri, make or buy kararları, araştırma-geliştirme anlaşmaları, yeniliklere uluslararası kimliğin kazandırılması, patent ve lisans politikaları, radikal yenilikler ve zamana dayalı oluşturulan stratejiler.

MAN 430 ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Uygulama programları, kodlama genel prensipleri, stok yönetimi, muhasebe entegrasyonu, resmi defterler ve raporlama.

MAN 432 Yatırım Projeleri ve Değerlendirme (Yerel Kredi: 3, AKTS: 6)

Bu ders kapsamında öğrenciler iş planının içeriğini öğrenir ve bir proje kapsamında bu iş planını uygular.