Tamamlayıcı Seçmeli Dersler:  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin diğer bölümlerinden alabileceğiniz derslerdir. Listede yer almayan derslerin eklenmesi için kayıt haftasından en az bir hafta önce, dersin hocasından alacağınız ve bu dersi Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü öğrencilerinin de alabileceğini beyan eden yazıyı bölüm sekreterliğine getirmeniz gerekmektedir.

!!! Ders açılmadıysa Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de görünmez. !!!

Kod Türkçe Ad Bölüm
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı İşletme
BBA 202 Örgütsel Davranış  İşletme
BBA 205 Yönetsel Düşünce İşletme
BBA 301 Kurumsal Yönetim İşletme
BBA 302 Değişim Yönetimi  İşletme
BBA 303 Liderlik  İşletme
BBA 304 Çatışma Yönetimi ve Müzakere İşletme
BBA 305 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Yönetimi İşletme
BBA 306 Vergi Hukuku İşletme
BBA 311 Çalışan ile Yönetim İlişkileri İşletme
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar   İşletme
BBA 348 Girişimcilik Finansmanı  İşletme
BBA 349 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi İşletme
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları İşletme
BBA 362 Tüketici Davranışları  İşletme
BBA 363 Marka Yönetimi İşletme
BBA 385 Tedarik Zinciri Yönetimi İşletme
BBA 386 Stratejik Teknoloji Yönetimi İşletme
BBA 388 Yeni Ürün Geliştirme İşletme
BBA 404 Yönetimde Çeşitlilik İşletme
BBA 406 Uluslararası Ticaret Yönetimi İşletme
BBA 407 Aile İşletmeleri Yönetimi İşletme
BBA 408 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi  İşletme
BBA 411 Üçüncü Sektör Kuruluşları Yönetimi İşletme
BBA 414 Ücret Yönetimi İşletme
BBA 416 Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme
BBA 417 Eğitim ve Gelişim İşletme
BBA 418 İşe Alım ve Seçme İşletme
BBA 419 Performans Yönetimi  İşletme
BBA 420 Sürdürebilirlik Yönetimi İşletme
BBA 441 Vergi Muhasebesi  İşletme
BBA 443 Muhasebe Bilgi Sistemleri İşletme
BBA 446 Davranışsal Finans  İşletme
BBA 449 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi İşletme
BBA 450 Uluslararası Muhasebe İşletme
BBA 461 Pazarlama İletişimi İşletme
BBA 462 Satış Yönetimi  İşletme
BBA 463 Perakende Yönetimi  İşletme
BBA 464 Müşteri İlişkileri Yönetimi İşletme
BBA 465 Elektronik Pazarlama İşletme
BBA 467 Elektronik İşletme İşletme
BBA 482 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması İşletme
BBA 484 Satınalma ve Malzeme Yönetimi İşletme
BBA 485 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi İşletme
ECON 363  Gelişme Ekonomisi İktisat
ECON 364 Sağlık İktisadı İktisat
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları İktisat
ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi İktisat
ECON 367 Uluslararası Politik İktisat İktisat
ECON 368 Öngörü İktisat
ECON 369 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri İktisat
ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar İktisat
ECON 375 Coğrafi İktisat İktisat
ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi İktisat
ECON 412 Endüstriyel Organizasyon İktisat
ECON 414 İşgücü Ekonomisi İktisat
ECON 453 Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlemesi İktisat
ECON 461 İktisadi Strateji İktisat
ECON 462 Enerji Ekonomisi İktisat
ECON 463 Ortodoks İktisadın Eleştirisi İktisat
ECON 464 Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi Davranış İktisat
PA 101 Kamu Yönetimine Giriş Kamu Yönetimi
PA 102 Türk Yönetim Tarihi Kamu Yönetimi
PA 104 Sosyal Psikoloji Kamu Yönetimi
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları Kamu Yönetimi
PA 205 Türk Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi
PA 301 Türk Demokrasi Tarihi I Kamu Yönetimi
PA 302 Türk Demokrasi Tarihi II Kamu Yönetimi
PA 303 Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi
PA 304 Siyaset Psikolojisi Kamu Yönetimi
PA 306 Kamuda Bilgi Teknolojileri ve E-Devlet Kamu Yönetimi
PA 307 Siyasal Davranış Kamu Yönetimi
PA 310 Toplumsal Hareketler Kamu Yönetimi
PA 401 Kamu Personel Yönetimi Kamu Yönetimi
PA 402 Kamu Politikaları Analizi Kamu Yönetimi
PA 403 Avrupa Yönetsel Alanı ve Türkiye Kamu Yönetimi
PA 404 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Kamu Yönetimi
PA 405 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi
PA 406 Küreselleşme ve Yönetişim Kamu Yönetimi
PA 407 Örgütsel Davranış Kamu Yönetimi
PA 408 Uluslararası İktisat Kamu Yönetimi
PA 409 Küresel Çevre Politikaları Kamu Yönetimi
PA 409 Uluslararası Çevre Politikaları Kamu Yönetimi
PA 410 Akademik Yazına Giriş Kamu Yönetimi
PA 411 Bölgesel Gelişme Politikaları Kamu Yönetimi
PA 412 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Kamu Yönetimi
PA 413 Kamu Yönetiminde Denetim Kamu Yönetimi
PA 414 Siyasal Partiler Kamu Yönetimi
PA 416 Bölgesel Politikalar Kamu Yönetimi
PA 417 Devlet ve Sivil Toplum Kamu Yönetimi
PA 419 Kamu Yönetiminde Güncel Konular Kamu Yönetimi
PA 420 Örgütsel Sosyal Psikoloji Kamu Yönetimi
PA 422 Sosyal ve Siyasal Tarih Kamu Yönetimi
PA 453 Özelleştirme Politikaları Kamu Yönetimi
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 102 Siyasal Kurumlar Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 111 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 112 Uluslararası İlişkiler Tarihi II  Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 202 Çağdaş Siyasal İdeolojiler Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 211 Uluslararası ilişkilere Giriş Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 212 Uluslararası İlişkiler Kuramları Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 302 Çağdaş Siyasal Düşünceler Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 311 Uluslararası Siyasette Temel Konular Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 331 Uluslararası Kuruluşlar Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 332 Avrupa Birliği Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 341 Türk Siyasal Hayatı I  (Tanzimat-1980) Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 342 Türk Siyasal Hayatı II  (1980 Sonrası) Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 360 Türk Dış Politikası (1919-1990) Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 361 Türk Dış Politikasında Güncel Konular Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 392 Toplumsal Sorumluluk ve Etik Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 401 Etnisite ve Kimlik Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 402 Milliyetçilik Kuramları Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 403 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 404 Kimlik Oluşum Süreçleri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 405 Din ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 406 İslam ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 407 Ortadoğu’da Toplumsal Cinsiyet Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 408 Savaş ve Barış Okumaları Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 409 Sivil Asker İlişkileri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 410 Diplomasi: Dış Politikanın Uygulanışı Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 411 Jeopolitik Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 412 Sistem Kuramı ve Düşüncesi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 413 Büyük Güçler Diplomasisi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 414 Değişen Bağlamlarda Terörizm Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 415 Dış Politika Analizi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 417 Diplomatik Protokol  Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 420 Karar Alma ve Yasama Süreçleri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 421 Demokrasi Kuramı ve İnsan Hakları Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 422 Karşılaştırmalı Demokrasi Pratikleri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 433 AB ve Türkiye İlişkileri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 434 AB Siyaseti Semineri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 436 Uluslararası Çatışmaların Çözümlenmesi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 437 BM ve Uluslararası Çatışmaların Önlenmesi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 439 Küreselleşen Dünyada Uluslararası Göç Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 441 Türk Düşünce Tarihi Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 442 Türk Siyasal Hayatında Temel Konular Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 443 Güncel Siyaset Tartışmaları Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 444 Türkiye’de Siyasal Partiler Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 450 ABD’nde Toplum ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 451 Kafkasya ve Orta Asya’da Toplum ve Siyaset  Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 452 Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplum ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 453 Latin Amerika’da Toplum ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 454 Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 455 Balkanlar’da Toplum ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 459 Amerikan Dış Politikası Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 463 Türk-Yunan İlişkileri Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 464 Kıbrıs Sorunu Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 465 Ortadoğu ve Türkiye Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 471 Medya ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 473 Uluslararası İşletme ve Siyaset Siyaset Bilimi ve U.A. İ.
PSIR 480 Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma Siyaset Bilimi ve U.A. İ.